در حال بارگزاری ...
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مقایسه

مباحث اساسی جغرافیا

شناسه محصول:
شناسه محصول:
دسترسی: در انبار
2,500,000 ریال تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

نویسنده:اسماعیل دلیرسال چاپ:1400سرفصل:جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - جغرافیای طبیعی و ...

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
مباحث اساسی جغرافیا
نقد و بررسی
نویسنده:اسماعیل دلیر
سال چاپ:1400
سرفصل:جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - جغرافیای طبیعی و ...


ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

 مباحث اساسی جغرافیا شامل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری . جغرافیای شهری.جغرافیای روستایی و کوج نشینی.جغرافیای جمعیت.جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ایی و روستایی.آب و هواشناسی.مبانی جغرافیای طبیعی.منابع آب و خاک. هیدرولوژی و خاک ها.مبانی جغرافیای رئستایی.ژئومورفولوژی

فهرست مطالب

بخش اول: جغرافیاى جمعیت (مبانى)............................................................................................................................................. 7

فصل اول: معانى و مفاهیم موضوع................................................................................................................................................. 7

فصل دوم: تراکم و توزیع جغرافیاى جمعیت.................................................................................................................................. 9

فصل سوم: ساختار و تکامل جمعیت ها........................................................................................................................................ 16

فصل چهارم: حرکات و جابجایى جمعیت ها................................................................................................................................ 19

فصل پنجم: زاد و ولد؛ مرگ و میر؛ رشد طبیعى جمعیت.............................................................................................................. 21

تست هاى تکمیلى جغرافیاى جمعیت (مبانى و ایران).................................................................................................................... 25

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى جغرافیاى جمعیت (مبانى و ایران)..................................................................................................... 34

بخش دوم: داده هاى تحلیلى جمعیت ها......................................................................................................................................... 39

بخش سوم: جغرافیاى جمعیت ایران............................................................................................................................................. 41

فصل اول: توزیع و تراکم جمعیت................................................................................................................................................ 41

فصل دوم: نسبت جنسى............................................................................................................................................................... 43

فصل سوم.................................................................................................................................................................................... 45

فصل چهارم: ساختمان شغلى....................................................................................................................................................... 47

فصل پنجم: روندهاى مهاجرت..................................................................................................................................................... 49

فصل ششم: شهرنشینى................................................................................................................................................................. 51

بخش چهارم: جغرافیاى روستایى و رابطه شهر و روستا (مبانى و ایران)....................................................................................... 52

فصل دوم: روابط شهر و روستا.................................................................................................................................................... 58

تست هاى تکمیلى جغرافیاى روستایى........................................................................................................................................... 78

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى جغرافیاى روستایى............................................................................................................................ 82

بخش پنجم: جغرافیاى شهرى (مبانى و ایران)............................................................................................................................... 84

فصل اول: جغرافیاى شهرى و ابعاد اجتماعى و اقتصادى آن......................................................................................................... 84

فصل دوم: سیر تکوینى جغرافیاى شهرى...................................................................................................................................... 87

فصل سوم: شهر و مفاهیم شهرى.................................................................................................................................................. 89

فصل چهارم: زندگى شهرى در دوره هاى تاریخى......................................................................................................................... 94

فصل پنجم: مادرشهرها................................................................................................................................................................. 96

فصل ششم: منطقه بندى و مورفولوژى شهرى............................................................................................................................. 101

فصل هفتم: وابستگى هاى فضایى و روابط شهر و روستا............................................................................................................. 103

فصل هشتم: سیستم هاى شهرى................................................................................................................................................... 110

فصل نهم: تمرکز زدایى و سیستم سکونتگاهى........................................................................................................................... 122

فصل دهم: ساخت اکولوژى شهر............................................................................................................................................... 125

فصل یازدهم: ساخت شهر......................................................................................................................................................... 126

فصل دوازدهم: طرح و برنامه ریزى شهرى.................................................................................................................................. 127

فصل سیزدهم: شهر و زمین هاى آن............................................................................................................................................ 128

فصل چهاردهم: جامعه شهرى.................................................................................................................................................... 130

فصل پانزدهم: خصیصه هاى شهرى در نواحى مختلف جغرافیایى............................................................................................... 131

فصل شانزدهم: چهره و بافت شهرهاى ایران.............................................................................................................................. 132

فصل هفدهم: تعاریف و دیدگاه هاى شهرى................................................................................................................................ 133

فصل هجدهم: بررسى شهر در محدوده طبیعى و ناحیه اى و موقع و مقر جغرافیاى شهرى........................................................... 134

فصل نوزدهم: طرح و نقشه و ساختار شهرى............................................................................................................................. 135

فصل بیستم: بافت اکولوژیکى شهر............................................................................................................................................ 136

فصل بیست و یکم: توسعه و واژه شناسى ارگانیسم شهرى.......................................................................................................... 137

فصل بیست و دوم: جمعیت شهرى............................................................................................................................................ 138

فصل بیست و سوم: نقش و عملکرد شهر................................................................................................................................... 139

فصل بیست و چهارم: متابولیسم شهرى...................................................................................................................................... 140

فصل بیست و پنجم: سیماى زندگى اجتماعى در شهر................................................................................................................ 141

فصل بیست و ششم: حد متناسب شهرى و تراکم آن.................................................................................................................. 142

فصل بیست و هفتم: شهر و ناحیه............................................................................................................................................... 143

فصل بیست و هشتم: شبکه شهرى............................................................................................................................................. 144

فصل بیست و نهم: سلسله مراتب شهرى.................................................................................................................................... 145

فصل سى ام: مورفولوژى شهرى................................................................................................................................................. 146

فصل سى و یکم: شهرنشینى در دوره هاى مختلف...................................................................................................................... 147

فصل سى و دوم: خصوصیات فضاى کالبدى، ساخت و بافت شهرهاى قدیم............................................................................. 148

فصل سى و سوم: جغرافیاى شهرى در ایران.............................................................................................................................. 149

بخش ششم: شهرنشینى معاصر در ایران...................................................................................................................................... 151

فصل اول: دوره اول شهرنشینى بطئى در ایران (شهرنشینى بطئى)............................................................................................... 151

فصل دوم: دوره دوم شهرنشینى در ایران (شهرنشینى سریع)...................................................................................................... 152

بخش هفتم: مبانى برنامه ریزى شهرى.......................................................................................................................................... 153

فصل اول: مفهوم شهر و شهرسازى............................................................................................................................................ 153

فصل دوم: تحولات شهرنشینى................................................................................................................................................... 154

فصل سوم: برنامه ریزى و انواع آن.............................................................................................................................................. 155

فصل چهارم: مطالعه کاربرى زمین............................................................................................................................................. 157

بخش هشتم: مبانى مضمونى برنامه ریزى منطقه اى....................................................................................................................... 160

فصل اول: برنامه ریزى................................................................................................................................................................ 160

فصل دوم: مناطق جغرافیایى و منطقه گرایى............................................................................................................................... 161

فصل سوم: نظریه هاى مکانى...................................................................................................................................................... 162

فصل چهارم: برنامه ریزى فضایى................................................................................................................................................ 163

فصل پنجم: برنامه ریزى به اعتبار وسعت و سطوح..................................................................................................................... 164

فصل ششم: برنامه ریزى به اعتبار پوشش جغرافیایى و هدف...................................................................................................... 165

فصل هفتم: آمایش سرزمینى...................................................................................................................................................... 167

فصل هشتم: برنامه ریزى منطقه در ایران...................................................................................................................................... 168

بخش نهم: ژئومورفولوژى.......................................................................................................................................................... 170

فصل اول: سیستم فرسایش........................................................................................................................................................ 170

فصل دوم: سیستم فرسایش آب هاى جارى................................................................................................................................. 171

فصل سوم: سیستم فرسایش بادى............................................................................................................................................... 173

فصل چهارم: سیستم فرسایش کارستى....................................................................................................................................... 175

فصل پنجم: سیستم فرسایش یخچالى......................................................................................................................................... 176

فصل ششم: سیستم فرسایش ساحلى.......................................................................................................................................... 179

فصل هفتم: سیستم فرسایش دامنه اى و دره اى............................................................................................................................ 180

فصل هشتم: سیستم فرسایش آتشفشانى..................................................................................................................................... 182

فصل نهم: سیستم فرسایش جنگلى............................................................................................................................................. 183

فصل دهم: سیستم فرسایش آنترپوژنى........................................................................................................................................ 184

فصل یازدهم: ژئومورفولوژى ایران............................................................................................................................................ 185

تست هاى تکمیلى ژئومورفولوژى............................................................................................................................................... 188

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى ژئومورفولوژى................................................................................................................................ 193

بخش دهم: جغرافیاى زیستى...................................................................................................................................................... 195

فصل اول: مقدمه........................................................................................................................................................................ 195

فصل دوم: تاریخ گذشته زمین................................................................................................................................................... 196

فصل سوم: آب و هواى دیرینه................................................................................................................................................... 198

فصل چهارم: سنگواره شدن....................................................................................................................................................... 201

فصل پنجم: شرایط زیستن......................................................................................................................................................... 202

فصل ششم: توالى محیط شناسى (Ecological succession)............................................................................................... 204

فصل هفتم: محیط طبیعى (اکوسیستم)........................................................................................................................................ 205

فصل هشتم: محیط هاى مختلف زندگى موجودات...................................................................................................................... 207

فصل نهم: جغرافیاى زیستى معاصر............................................................................................................................................ 208

تست هاى تکمیلى جغرافیاى زیستى........................................................................................................................................... 214

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى جغرافیاى زیستى............................................................................................................................ 216

بخش یازدهم: آب و هواشناسى (مبانى و ایران)......................................................................................................................... 217

فصل اول: مفهوم هواشناسى و آب و هواشناسى........................................................................................................................ 217

فصل دوم: سیر تحولات تاریخى آب و هواشناسى..................................................................................................................... 218

فصل سوم: انواع آب و هواشناسى............................................................................................................................................. 219

فصل چهارم: تیپ هاى آب و هوایى........................................................................................................................................... 221

فصل پنجم: ترکیبات اتمسفر...................................................................................................................................................... 222

فصل ششم: لایه هاى اتمسفر...................................................................................................................................................... 223

فصل هفتم: تابش خورشیدى...................................................................................................................................................... 225

فصل هشتم: عناصر اقلیمى......................................................................................................................................................... 227

فصل نهم: سیستم هاى سینوپتیک جوّ.......................................................................................................................................... 234

فصل دهم: طبقه بندى اقلیم هاى جهان......................................................................................................................................... 236

فصل یازدهم: سیرتحولات اقلیم در دوران هاى گذشته زمین....................................................................................................... 238

فصل دوازدهم: آب و هواشناسى ایران....................................................................................................................................... 239

تست هاى تکمیلى آب و هواشناسى........................................................................................................................................... 243

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى آب و هواشناسى............................................................................................................................ 253

بخش دوازدهم: هیدرولوژى خاک شناسى (مبانى و ایران)........................................................................................................... 257

فصل اول: مفهوم خاک.............................................................................................................................................................. 257

فصل دوم: گروه هاى سه گانه خاک............................................................................................................................................ 258

فصل سوم: تکامل خاک............................................................................................................................................................. 259

فصل چهارم: ساختمان خاک..................................................................................................................................................... 260

فصل پنجم: انواع تیپ خاک...................................................................................................................................................... 261

فصل ششم: رده بندى خاک........................................................................................................................................................ 264

فصل هفتم: رژیم آبى خاک........................................................................................................................................................ 265

فصل هشتم: فرسایش خاک........................................................................................................................................................ 266

فصل نهم: هوموس خاک........................................................................................................................................................... 267

فصل دهم: موجودات زنده خاک............................................................................................................................................... 268

فصل یازدهم: اصلاح خاک........................................................................................................................................................ 269

فصل دوازدهم: بارش و تبخیر.................................................................................................................................................... 270

فصل سیزدهم: فرایند پس از بارش............................................................................................................................................ 271

تست هاى تکمیلى هیدرولوژى و خاک شناسى............................................................................................................................ 274

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى هیدرولوژى و خاک شناسى............................................................................................................. 283

  • نوبت چاپ :1


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید


محصولات مشابه خریداری شده

افزودن پرسش جدید
با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
محصولات
بسته آموزشی دکتری