خلاصه مباحث دکتری زبان و ادبیات فارسی (تاریخ ادبیات و سبک شناسی)

نویسنده:دکتر اکنر شاملو
سال چاپ:1400
سرفصل:


چکیده مباحث اساسی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی (تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی) تالیف : دکتر اکبر شاملو ناشر : پردازش چاپ اول : 1400 قیمت : 150000 تومان

1,500,000 ریال

چکیده مباحث دکتری زبان و ادبیات فارسی (تاریخ ادبیات و سبک شناسی)

  • نوبت چاپ :دوم

همراه با پرسش و پاسخ نکات بسیار مهم و حیاتی

فهرست مطالب

خلاصه مباحث اساسی دکترای تخصصی ادبیات فارسی (تاریخ ادبیات و سبک شناسی)

خلاصه مباحث دکترای زبان و ادبیات فارسی گرایش تاریخ ادبیات و سبک شناسی همراه با پرسش و پاسخ نکته های بسیار مهم و اساسی با پاسخ های کاملا تشریحی قابل استفاده داوطلبان آزمون های دکترای زبان و ادبیات فارسی به خصوص آزمون جامع دکتری

فصل اول: ایلام: (از اوایل هزارة سوم تا اواسط هزارة اول ق.م)

قلمرو: مناطق غربی و جنوبی ایران

هخامنشیان (700ـ330ق.م)................................................. 5

سلوکیان (312ـ280 ق.م)................................................... 7

اشکانیان.......................................................................... 7

ساسانیان.......................................................................... 7

دوران ورود اسلام به ایران................................................ 10

سامانیان (287ـ395 هـ .).................................................. 15

خلاصة کتاب آشنایی با نقد ادبی از دکتر زرین کوب............... 29

فصل دوم: مقدمات و تعریفات

نقد چیست؟................................................................... 31

ادب چیست؟................................................................. 31

نقادی در آثار ادبی........................................................... 32

دربارة منتقد................................................................... 32

درباره اصول نقادی.......................................................... 33

نقد و ابداع..................................................................... 33

نقد و علم...................................................................... 34

صناعت نقد.................................................................... 34

نقد و فنون ادبی.............................................................. 34

حدود نقد ادبی............................................................... 34

امکان نقد....................................................................... 34

ذوق ملاک نقد ادبی......................................................... 35

ارزش و فایده نقد........................................................... 35

فصل سوم: ارزش ها و روش ها

نقد اخلاقی.................................................................... 36

نقد اجتماعی.................................................................. 36

نقد روان شناسی.............................................................. 37

جذبه................................................................................ 37

الهام.................................................................................. 38

تأثیر شعر....................................................................... 38

نقد تاریخی.................................................................... 38

روش علوم طبیعی........................................................... 39

روش فنی...................................................................... 40

قدما و متجددان.............................................................. 40

تتبع قدما....................................................................... 40

تنقیح اشعار.................................................................... 40

نقد لفظ......................................................................... 41

ضرورت و جواز در شعر.................................................. 41

نقد معنی....................................................................... 41

فصل چهارم: مسائل و مباحث

مسائل نقد ادبی............................................................... 42

مسأله انتساب................................................................. 42

تصحیح متون.................................................................. 42

سرقات و توارد............................................................... 43

مسأله نفوذ و تأثیر........................................................... 44

مسأله موازنه................................................................... 44

ادب تطبیقی................................................................... 44

اصطلاحات نقادان........................................................... 45

اوصاف و نعوت.............................................................. 45

فصل پنجم: در یونان و روم. دنیای کلاسیک باستانی

اریستوفان...................................................................... 46

سقراط.......................................................................... 46

افلاطون......................................................................... 47

ارسطو............................................................................... 47

مکتب اسکندریه.............................................................. 48

زوئیلوس....................................................................... 48

اریستارکس.................................................................... 48

دیونیزوس...................................................................... 48

لوسین............................................................................... 49

لونگینوس...................................................................... 49

نقادی در روم................................................................. 49

سیسرو.......................................................................... 50

هوراس......................................................................... 50

دوره امپراطوری.............................................................. 50

سنکا................................................................................. 50

کنتی لین......................................................................... 51

تاسیت.......................................................................... 51

فطرت و مسیحیت........................................................... 51

فصل ششم: عرب و اسلام

نقد جاهلی..................................................................... 52

عهد اسلامی................................................................... 52

عهد اموی...................................................................... 52

عهد عباسی و ادبا............................................................ 53

جمحی.......................................................................... 53

ابن قتیبه دینوری............................................................. 53

متکلمان و نقادی............................................................. 53

جاحظ.............................................................................. 54

ترجمه فن شعر ارسطو..................................................... 54

قدامه بن جعفر................................................................ 54

ابوتمام و بحتری............................................................. 54

نزاع در باب متنبی........................................................... 55

عبیدی والابانه................................................................. 55

قاضی جرجانی............................................................... 55

ابوهلال عسکری............................................................. 55

رساله الغفران.................................................................. 55

ادبا و علمای اندلس و مغرب............................................. 55

بلاغت و انشا................................................................. 56

ضیاء الدین ابن الاثیر......................................................... 56

عصر انحطاط.................................................................. 57

آغاز نهضت.................................................................... 57

نقادان معاصر عرب.......................................................... 57

فصل هفتم: از گذشته ادبی ایران

قبل از اسلام................................................................... 58

بعد از اسلام................................................................... 59

اعهد سامانی و غزنوی...................................................... 59

بدیع و عروض............................................................... 59

نقادی شعراء................................................................... 60

عهد سلاجقه.................................................................. 60

نقد شاعران.................................................................... 61

نقد نویسندگان................................................................ 61

بدیع و نقد فنی............................................................... 61

رادویانی........................................................................ 61

رشیدالدین و طواط.......................................................... 62

قابوسنامه....................................................................... 62

نظامی عروضی............................................................... 62

اغراض و فنون شعر......................................................... 63

ادبیات انتقادی................................................................ 63

عهد مغول و تاتار............................................................ 63

نقد مجالس و تذکره ها...................................................... 64

نقادی شعرا.................................................................... 64

مناظرة نویسندگان............................................................ 65

عوفی................................................................................ 65

دولتشاه......................................................................... 66

نصیرالدین طوسی............................................................ 66

شمس قیس رازی............................................................ 66

شرف الدین رامی............................................................. 66

نقد صوفیه..................................................................... 67

ادب و عهد صفوی.......................................................... 67

بابویه هند...................................................................... 67

بازگشت ادبی................................................................. 68

سام میرزا....................................................................... 68

محمد طاهر نصرآبادی...................................................... 68

آذر بیگدلی..................................................................... 68

قاجاریه......................................................................... 68

هدایت.......................................................................... 69

سپهر................................................................................. 69

فصل هشتم: ادب جدید ایران

قبل از مشروطیت ........................................................... 70

ذکاء الملک فروغی........................................................... 71

بعد از مشروطیت............................................................ 71

بدیع الزمان فروزانفر......................................................... 72

ملک الشعرا بهار............................................................... 72

فصل نهم: کلیات سبک شناسی دکتر شمیسا

کوشش در تعریف سبک................................................... 71

گزینش.......................................................................... 76

عدول از هنجار............................................................... 78

زبان معیار...................................................................... 80

فصل دهم: اتحاد سه تعریف

لوگوس، رابطه اندیشه و زبان............................................ 82

نظر مولانا درباره لوگوس.................................................. 83

علم بیان، نوع سبک شناسی................................................ 83

نرم و انحراف از آن......................................................... 84

نظر ریفاتر درباره نرم....................................................... 85

مفاهیم سبک.................................................................. 86

سبک دوره..................................................................... 86

سبک شخصی یا فردی..................................................... 87

بیان مختصه اصلی سبک حافظ به روش اسپیتزر.................... 88

سبک ادبی..................................................................... 89

فصل یازدهم: برخی دیگر از مسائل مربوط به مفاهیم سه گانه سبک

مختصات سبکی.............................................................. 92

اضطراب سبک............................................................... 92

نظم و شعر..................................................................... 92

فرق سبک ادبی با سبک های دیگر...................................... 92

سبک تاریخی و سبک ادبی............................................... 93

سبک ادبی و سبک مذهبی................................................ 93

سبک ادبی، گفتار روان پریشان............................................ 93

انشاء نویسی یا آئین نگارش............................................... 93

سبک شناسی و تصحیح متون............................................. 93

فصل دوازدهم: مکاتب سبک شناسی

دو جریان مهم در سبک شناسی جدید.................................. 94

چهار مکتب مهم از مکاتب سبک شناسی.............................. 95

نظر من دربارة روش اسپیتزر.............................................. 96

سبک شناسی نقش گرا....................................................... 97

سبک شناسی ساختگرا....................................................... 97

خلاصه مباحث اساسی دکترای تخصصی ادبیات فارسی (تاریخ ادبیات و سبک شناسی)

به صورت پرسش و پاسخ نکته های بسیار مهم و کلیدی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی............................................ 163

منابع........................................................................... 191


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید

برچسب های محصول
نماد اعتماد X