علوم انسانی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته کامل دکترای تخصصی باستان شناسی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای باستان شناسی
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای برنامه ریزی درسی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای تکنولوژی آموزشی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای حقوق بین الملل عمومی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی حقوق عمومی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای حقوق عمومی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی روان شناسی تربیتی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی فلسفه ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی دکترای فلسفه
شامل تمامی دروس فلسفه اسلامی
شامل تمامی دروس فلسفه غرب


6،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی فلسفه علم ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای فلسفه علم
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مالی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مالی
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی محیط زیست-برنامه ریزی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای محیط زیست-برنامه ریزی
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مدیریت ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مدیریت
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مدیریت آموزشی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مدیریت بازرگانی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مدیریت دولتی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مدیریت دولتی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مدیریت صنعتی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مدیریت صنعتی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال
نماد اعتماد X